06 febr.

Javier de la Torre

  • By Mountainlikers /

El Javier de la Torre va cofundar CARTO el 2012. Frustrat per les solucions GIS existents, va voler simplificar l’anàlisi geoespacial.

El Javier de la Torre és ara Chief Strategy Officer de CARTO i està considerat com un del pioners en Location Intelligence. Sota el seu lideratge, CARTO ha passat de ser una idea innovadora a ser una de les empreses geoespacials de més ràpid creixement al món.

Va iniciar la seva carrera com a científic mediambiental, aplicant tecnologies de dades per analitzar i visualitzar espècies en perill d’extinció. El 2007, va fundar Vizzuality, una reconeguda empresa geoespacial dedicada a tancar la bretxa entre la ciència i l’elaboració de polítiques mediambientals, mitjançant un millor ús de les dades.

Ha estat àmpliament reconegut pel seu lideratge visionari i és un speaker freqüent en esdeveniments d’anàlisi de dades, codi obert, tecnologia geoespacial i informàtica de la biodiversitat. El Javier és Enginyer Agrònom i Mediambiental per la Universitat Politècnica de Madrid i la Freie Universität Berlin. També és membre assessor de múltiples organitzacions com la Xarxa Europea d’Observació de la Biodiversitat.

Com a CSO de CARTO, el Javier és responsable d’executar l’estratègia de l’empresa per aconseguirla seva missió, la democratització de Location Intelligence.

06 febr.

Javier de la Torre

  • By Mountainlikers /

Javier de la Torre co-founded CARTO in 2012. Frustrated by the existing GIS solutions, he wanted to simplify the geospatial analysis.

Javier de la Torre is now CARTO’s Chief Strategy Officer and is considered one of the pioneers in Location Intelligence. Under his leadership, CARTO has grown from an innovative idea to one of the fastest growing geospatial companies in the world.

He began his career as an environmental scientist, applying data technologies to analyse and visualize endangered species. In 2007, he founded Vizzuality, a renowned geospatial company dedicated to bridging the gap between science and environmental policy development by making better use of data.

He has been widely recognized for his visionary leadership, and is a frequent speaker at data analysis, open source, geospatial technology and biodiversity informatics events. Javier holds a degree in Agricultural Engineering and Environmental Sciences from the Polytechnic University of Madrid and the Freie Universität Berlin. He is also an advisory member of many organizations, such as the European Biodiversity Observation Network.

As CSO of CARTO, Javier is responsible for executing the company’s strategy to achieve its mission, the democratization of Location Intelligence.

06 febr.

Javier de la Torre

  • By Mountainlikers /

Javier de la Torre a cofondé CARTO en 2012. Frustré par les solutions SIG existantes, il souhaitait simplifier l’analyse géospatiale.

Javier de la Torre est aujourd’hui le directeur de la stratégie de CARTO et est considéré comme l’un des pionniers de l’intelligence géographique. Sous sa direction, CARTO est passée d’idée novatrice à l’une des entreprises géospatiales à la croissance la plus rapide au monde.

Il a commencé sa carrière comme scientifique de l’environnement en appliquant les technologies de données pour analyser et visualiser les espèces en voie de disparition. En 2007, il a fondé Vizzuality, une entreprise géospatiale renommée qui se consacre à combler le fossé entre la science et l’élaboration des politiques environnementales à travers un meilleur usage des données.

Il a été largement reconnu pour son leadership visionnaire et est fréquemment invité comme speaker-conférencier à des événements sur l’analyse des données, les logiciels libres, la technologie géospatiale et l’informatique de la biodiversité. Javier est titulaire d’un diplôme d’ingénieur agronome et de sciences de l’environnement de l’Université polytechnique de Madrid et de la Freie Universität Berlin. Il est également membre consultatif de nombreuses organisations, telles que le Réseau Européen d’Observation de la Biodiversité.

En tant que CSO de CARTO, Javier est responsable de l’exécution de la stratégie de l’entreprise pour atteindre sa mission, la démocratisation de l’intelligence géographique.

06 febr.

Javier de la Torre

  • By Mountainlikers /

Javier de la Torre cofundó CARTO en 2012. Frustrado por las soluciones GIS existentes, quiso simplificar el análisis geoespacial.

Javier de la Torre es ahora Chief Strategy Officer de CARTO y está considerado como uno de los pioneros en Location Intelligence. Bajo su liderazgo, CARTO ha pasado de ser una idea innovadora, a ser una de las empresas geoespaciales de más rápido crecimiento en el mundo.

Comenzó su carrera como científico medioambiental, aplicando tecnologías de datos para analizar y visualizar especies en peligro de extinción. En 2007, fundó Vizzuality, una reconocida empresa geoespacial dedicada a cerrar la brecha entre la ciencia y la elaboración de políticas medioambientales, mediante un mejor uso de los datos.

Ha sido ampliamente reconocido por su liderazgo visionario, y es un speaker frecuente en eventos de análisis de datos, código abierto, tecnología geoespacial e informática de la biodiversidad. Javier es Ingeniero Agrónomo y Ciencias Medioambientales por la Universidad Politécnica de Madrid y la Freie Universität Berlin. También es miembro asesor de múltiples organizaciones, como la Red Europea de Observación de la Biodiversidad.

Como CSO de CARTO, Javier es responsable de ejecutar la estrategia de la empresa para lograr su misión, la democratización de Location Intelligence.